دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، شهریور 1401، صفحه 273-524 

مقاله پژوهشی

بازاندیشی در مستند قاعده نفی سبیل و تثبیت حاکمیت آن در روابط بین‌الملل در فقه سیاسی امامیه

صفحه 135-160

10.30497/irj.2022.76380

محمد رسول آهنگران؛ محمود گل آقایی


جایگاه بیمه عمر در عقود معهود فقهی

صفحه 161-188

10.30497/irj.2022.76381

رضا میرزاخانی


مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه

صفحه 189-210

10.30497/irj.2022.76382

حسین سبحانی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


بررسی فقهی حق یا حکم بودن «اصاله‌اللزوم در عقود» در نظام فقه معاملات

صفحه 211-236

10.30497/irj.2022.76383

خلیل اله احمدوند؛ ستاره آزادی


نگاهی به گستره مقاومت و حدود عقبنشینی از منظر فقه سیاسی

صفحه 237-258

10.30497/irj.2022.76384

محمدرسول فخره؛ سید احسان رفیعی علوی


مطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری رمزارزها در نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی و پیشنهادات راهبردی برای نظام حکمرانی ایران مبتنی بر ضوابط فقهی

صفحه 259-284

10.30497/irj.2022.76385

شهربانو عبداللهی؛ علیرضا عسگری؛ امیرعلی ابراهیمی؛ محمدصادق ذوقی


جایگاه گزارشگری جرم در سیاست جنایی اسلامی از منظر مبانی فقهی

صفحه 285-306

10.30497/irj.2022.76386

محمدصالح طاهرآبادی؛ سلمان عمرانی


نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده

صفحه 307-328

10.30497/irj.2022.76387

سید امراله حسینی


امکان‌سنجی تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی

صفحه 329-352

10.30497/irj.2022.76388

محمدتقی قنواتی؛ محمد عندلیب


واکاوی نقش رضایت پدر در سقط جنین پزشکی

صفحه 353-372

10.30497/irj.2022.76389

محمود اکبری؛ زهرا افراسیابی


قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی

صفحه 373-386

10.30497/irj.2022.76390

محمدامین ملکی؛ مهدی ساجدی


بازخوانی مبانی استناد به علم قاضی در فقه امامیه و نظام قضایی ایران

صفحه 387-406

10.30497/irj.2022.76391

عباس عسگری؛ سجاد حیدری