اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز نشریه علمی «پژوهش‌نامه فقه اجتماعی»

منظور از فقه اجتماعی یا فقه حکومتی این است که فقه در ارتباط با جامعه و ناظر به حکومت و رویکرد نظام‌واره و نگاه کلان به صدور حکم در حوزه مسائل اجتماعی بپردازد که این مهم مستلزم توجه به فقه‌های میان‌رشته‌ای یا بر حسب اصطلاح برخی فقه‌های مضاف است. بنابراین در عنوان ارائه شده نظری به علوم اجتماعی معهود (Social Sciences) به‌عنوان تخصص‌های آکادمیک مرتبط با جامعه در روابط افراد نیست. در فقه اجتماعی استنباط‌های فقهی باید براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از‌این‌رو گستره‌ای که در فقه اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، تمامی مسائل فقه خواهد بود.

به طور کلی رویکرد نشریه «پژوهش‌نامه فقه اجتماعی» در خصوص پذیرش مقالات از پژوهشگران در محورهای زیر خلاصه می‌شود:

1-توصیف و تحلیل مباحث فقه اجتماعی در دوره معاصر

2-نگاه تحلیلی به تاریخچه و نظریات فقه اجتماعی

3-نگاه نقادانه به نظریات موجود در عرصه فقه اجتماعی

4-بازخوانی نظریات فقیهان قدیم در چارچوب زبانی جدید در عرصه فقه اجتماعی

5-نگاه مقایسه‌ای به مسائل فقه اجتماعی و قوانین ملی و بین المللی

6-فقه اجتماعی در میان فقیهان اهل سنت

----

این نشریه از شماره 1 الی 9 با عنوان «پژوهش‌نامه فقهی» و از شماره 10 الی 19 با عنوان «پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی» منتشر شده و از شماره 20 به بعد با عنوان نشریه علمی «پژوهش‌نامه فقه اجتماعی» انتشار خواهد یافت.