دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله‌هایی که در این صفحه آمده‌اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده‌اند؛ و در نهایت توسط سردبیر کنترل و تأیید شده‌اند.
شماره نشر این مقاله‌ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و منتشر خواهند شد.

مقاله پژوهشی

ربا و بهره بانکی نقد و بررسی نظریه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.30497/sj.2024.245795.1360

سید امراله حسینی


ابعاد فقهی و حقوقیِ «مسئولیت کارگزاران دولتی» در واکسیناسیون عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.30497/sj.2024.245372.1318

محمدمهدی محب الرحمان؛ سید امراله حسینی


درآمدی بر مفهوم شناسی دانشی فقه حکمرانی مشارکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.30497/sj.2024.244911.1309

علیرضا کاظمی؛ مصطفی مسعودیان


بررسی فقهی جواز خرید و فروش اعضاء بدن بیماران مرگ مغزی در مقام حفظ نفس محترمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.30497/sj.2024.245351.1317

محمد حسن زاده؛ سیدمحمد حسینی


بررسی ابعاد انتشار اوراق رهنی با تأکید بر خلق پول مطالعه فقهی و اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.30497/sj.2024.245785.1359

محمدصادق الهام؛ محمدکاوه بهرامی؛ جعفر عارفی


امکان سنجی اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در مجازات های شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.30497/sj.2024.246149.1380

مهدی رحمانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی