راه حل اختلاف مذهبی زوجین در سه طلاقه در یک مجلس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق، دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ازدواج زن و مرد مسلمان که ملتزم به مذاهب فقهی مختلف هستند، در برخی از مسائل به‌خصوص احوال شخصیه، در محاکم قضایی موجب اختلافاتی می‌شود ازجمله  سه‌طلاقه کردن زوجه در یک مجلس که بر مبنای مذهب امامیه، طلاق رجعی، اما بر مبنای مشهور اهل‌سنت، از نوع بائن است. موضوع این پژوهش بر اساس بررسی‌های پژوهشگر در برخی از استان‌های مرزی به علت کثرت استفاده از سه‌طلاقه در یک مجلس و سکوت قانونگذار در این زمینه، تأثیر متفاوت طلاق (بائن و رجعی) و اینکه طلاق حقی یک‌طرفه، اما آثار آن بر دو طرف مؤثر است، انتخاب شده است که به بررسی و پاسخ به این پرسش می‌پردازد که در اجرای سه‌طلاقه نظر کدام‌یک از زوجین لحاظ می‌شود و بر چه مبنایی باید عمل کرد؟ از طرف مذهب شیعه یک طلاق واقع شده و بر اساس برخی از فتاوی اصلاً طلاقی محقق نشده، اما بر اساس مذهب اهل‌سنت سه طلاق واقع شده است. این پژوهش که به روش توصیفی-‌تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نرم‌افزارهای مرتبط فراهم آمده، درصدد یافتن راه‌حلی مناسب برای این اختلاف‌نظر میان مذاهب است. یافته این پژوهش حاکی است که بر مبنای قاعده الزام، جایگاه حق و قاعده تسلیط و نیز برخی فروع حتی از طریق اصل احتیاط در فروج، با توجه به شرایط می‌توان به این مسئله پاسخ داد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 05 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 01 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 تیر 1402