اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس مصلائی‌پور یزدی
دانشیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السلام

علوم قرآن و حدیث

 • amusallaiisu.ac.ir
 • 88080424

سردبیر

حسینعلی سعدی
استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام

فقه حکومتی

 • saadiisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدباقر باقری کنی
استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام

فقه و اصول

 • baqerikaniisu.ac.ir
 • 88080424
حسین ناصری‌مقدم
استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

فقه و اصول

 • naseri1962ferdowsi.um.ac.ir
 • 88080424
نصرالله شاملی
استاد تمام گروه عربی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات عرب

 • shamelifgn.ui.ac.ir
 • 88080424
سید محمدرضا امام
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران

فقه و اصول

 • mremamgmail.com
 • 88080424
حسینعلی سعدی
استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام

فقه حکومتی

 • saadiisu.ac.ir
غلامحسین الهام
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فقه و حقوق جزا

 • dr.elhamut.ac.ir
مهدی ایزدی
استاد تمام گروه قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

علوم قرآن و حدیث

 • dr.mahdi.izadigmail.com
 • 88080424

مدیر داخلی

نوید امساکی
دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • irjisu.ac.ir