بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری های نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

اگرچه در مورد شرعیت اصل عزاداری به‌عنوان مصداقی از شعائر الهی بین فقیهان اختلافی وجود ندارد، لکن با توجه به گذشت زمان و اختلاف عرف­ها و شکل­گیری شیوه­های نوین عزاداری، در خصوص تعدادی از این عزاداری­ها شاهد بروز اختلاف شدید بین فقیهان هستیم. بروز این اختلافات از یک‌سو و حساسیت­های عرفی و مذهبی خاص این موضوع از طرف دیگر، سبب گشته است که عده­ای دراین‌بین پا را فراتر نهاده، از جرم­انگاری این عزاداری­ها سخن به میان آورند. به همین منظور نویسندگان در این پژوهش قصد دارند صحت و سقم جرم­انگاری عزاداری­های نوین را موردبررسی قرار داده و نشان دهند که آیا طبق سیاست تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و نیز فقه جزایی امامیه، این اعمال جرم محسوب می­شوند و یا خیر؟ نگارندگان معتقدند اثبات جرم بودن این عزاداری­ها و بالتبع مجازات مرتکبین بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران با مشکل روبه‌روست و ادله فقهی ادعاشده نیز توانایی اثبات این امر را دارا نمی­باشند.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 27 دی 1395
  • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1396
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1396