خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

یکی از چالش‌های نظام بانکی، چالش تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید و در نتیجه افزایش حجم مطالبات غیر جاری و خسارت‌های ناشی از این مسئله است. در نظام بانکی ایران تنها مبنای جبران خسارت، وجه التزام است. این مبنا با چالش ربوی بودن روبه­رو است و در عمل نیز کارآمد نبوده است. پژوهشگران در جستجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده‌اند. ازجمله ضمان منافع و عدم النفع؛ زیرا در اثر تأخیر در ادای دین بانک‌ها فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را از دست می‌دهند، اما ضمان عدم النفع در فقه امامیه با چالش‌های جدی روبه­روست و اینکه می‌تواند مبنایی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه باشد، محل تردید است. ریشه تردید به مالیت عدم النفع و ضرر بودنِ از دست دادنِ آن برمی‌گردد. پژوهش حاضر کوشیده است امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع و عدم النفع را مورد بحث و بررسی فقهی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 15 آذر 1395
  • تاریخ بازنگری: 15 اردیبهشت 1396
  • تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1396